Menu

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP PRODEJ

 

Obchodní podmínky společnosti HAKL heating s.r.o. se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.haklcz.cz , jehož provozovatel je HAKL heating s.r.o. Obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Údaje o společnosti

Korenspodenční adresa:
HA-KL s.r.o., Vajnorská cesta 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Fakturační adresa: 
HAKL heating s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 035 32 712, DIČ: CZ03532712
zapsána v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 90762

 


 

Definice pojmů
Kupující je spotřebitel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který oproti prodávajícímu při uzavírání smlouvy nejedná za účelem zisku v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu povolání.

 1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti HAKL heating s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, identifikační číslo:035321712, zapsané v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 90762 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.haklcz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ustanovení od obchodních podmínek. Tyto ujednání mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5. Prodávající může měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 


2. Uživatelský účet
2.1.  Registrace, na základě které kupující může, ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) provádět objednání zboží se provádí na webové stránce. Pokud to webové rozhraní dovoluje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. V případě registrace na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny zadávané údaje. Zároveň při jakékoliv změně údajů týkajících se uživatelského účtu je kupující povinen je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží prodávající považuje za správné.

2.3. Přístup k uživatelského účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem, ohledně kterých je kupující povinen zachovávat mlčenlivost. Obchodní podmínky společnosti HAKL heating s.r.o., Vítkova 241/10, 186 00 Praha
 

2.4.  Kupující není oprávněn umožňovat využití uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit. Zejména se jedná o případy, pokud není uživatelský účet používán déle, jak 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména během nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Uzavření smlouvy
3.1. Všechny údaje uvedené u zboží jsou pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Údaje o zboží na webovém rozhraní jsou uvedeny včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou vyobrazeny na webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s individuálními podmínkami.

3.3. Na webovém rozhraní jsou také informace o nákladech spojených s dodáním zboží včetně nákladu na balení zboží. Tyto informace jsou platné pouze, pokud je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4. Aby mohl kupující objednat zboží ve webovém rozhraní, je nutné vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje zejména:

3.5. informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.6. informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, dále údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.7. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.8. Než bude objednávka prodávajícímu zaslána, je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ kupující odešle objednávku prodávajícímu. Zadané údaje v objednávce považuje prodávající za správné. Jakmile prodávající obdrží objednávku, je kupující neprodleně informován pomocí elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující zadal při vytváření svého uživatelského účtu. Tato adresa je uvedena v uživatelském rozhraní kupujícího či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny zboží, náklady na dopravu, množství zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky či osobně)

3.10. Doručením přijetí objednávky (akceptací) vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Přijetí objednávky je kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním a balením zboží může dle kupní smlouvy kupující uhradit prodávajícímu následovně:

4.2. Dobírkou – platba spediční společnosti

4.3. Balík – platba předem 

4.4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši je kupující povinen uhradit společně s kupní cenou zboží. Kupní cenou zboží se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. Kupující není povinen uhradit zálohu či jinou obdobnou platbu kupujícímu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek týkající se povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním objednaného zboží.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a to zejména v případě, že nedojde ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Slevy z ceny zboží, které jsou prodávajícímu případně poskytnuté, nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně s objednaným zbožím na adresu dodání určenou v objednávce kupujícím.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Prodávající je oprávněn započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží včetně ceny za poštovné a balné proti nároku na vrácení kupní ceny.

5.6. Prodávající je oprávněn kdykoliv, do doby převzetí kupujícím, od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je prodávajícím vrácena kupní cena bez zbytečného odkladu kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 6. Přeprava zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u externího smluvního servisu. Seznam smluvních servisů je dostupný na vyžádání popř. na www.haklcz.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. Doručování
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 


 

12. Alternativní řešení sporů

12.1 Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS
Tato platforma slouží jako jednotné kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, jejichž smluvní stranou je spotřebitel.
12.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.


 

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Zpracováno:
Dne 1.5.2022   v Brně

Dušan Hakl
ředitel

 

 • Servis a tech. podpora

  +420 603 443 454 

  kopako.servis@email.cz

  V pracovních dnech v čase od 8.30–16.30 hod.

 • Zákaznícká infolinka

  +420 603 767 883 

  obchod@haklcz.cz

  V pracovních dnech v čase od 7.30–15.00hod.

 • Dopravní a balné zdarma,

  platí pro nákup přes      E-shop při objednávce  nad 1000 Kč.

 • Zboží skladem

  expedujeme do 24 hod.

  při objednávkach zaslaných do 11.00 hod.

  v daném dni