Menu

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze v rámci web stránky spojené s činností nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí. Osobní údaje nejsou využívány pro marketingové účely.

 


 

1.  Provozovatelem osobních údajů je společnost HAKL heating s.r.o., Sídlo firmy: Příkop 843/4, 602 00 Brno, Zastoupena: Dušan Hakl, IČO / DIČ: 035 32 712 / CZ03532712, Spisová značka: C 90762 vedená u Krajského soudu v Brně, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

 


 

2.  Uživatel podpisem Smlouvy nebo odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracovávání uvedených osobních údajů se provádí na právním základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen "GDPR"). Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem a jejich použití pro fakturační účely a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou a zbožím, včetně pozdější komunikace s Uživatelem (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.). Osobní údaje Poskytovatel nevyužívá pro potřeby vlastního marketingu na zasílání informací o produktech elektronickými prostředky (e-mail, sms).

 


 

3.  Poskytovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný k provozování objednané služby a zboží a zajištění jejího chodu. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou produktů, u nichž je výslovně uveden opak. V takovém případě je však Poskytovatel povinen ve smluvním vztahu s třetí osobou dohodnout ochranu osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

 


 

4.  Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé (třetí osoba):

Přepravní společnost:
Název firmy:  Geis SK s.r.o
Sídlo firmy: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČO/DIČ: 31324428/ SK2020452687

 

Přepravní společnost:
Název firmy:  GLS General Logistics Systems  Czeh Republic  s.r.o
Sídlo firmy:    Prúmyslová 5619/1,  586 01 Jihlava
IČO/DIČ: 26087961/ CZ26087961

 

Záruční a pozáruční servis:
Název firmy:  Pavel Kolář - KOPAKO
Sídlo firmy: Dr. E. Beneše 850
Zastoupena: Pavel Kolář
IČO/DIČ: 152 44 385/ CZ451102461

 


 

5.  Veškeré osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

 


 

6.  Poskytovatel se zavazuje provést všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Uživatele, jakož i k zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů 
Uživatele před jejich ztrátou, poškozením nebo krádeží. Z tohoto důvodu se Poskytovatel řídí následujícím:

a) Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro účely poskytování Služeb.

b) Poskytovatel zpracovává osobní údaje v identickém rozsahu, v jakém je zpracovává Uživatel;

c) Poskytovatel je oprávněn provádět s osobními údaji jen zpracovatelské operace nezbytné pro splnění účelu zpracování, a to zejména: získávání, shromažďování, uchovávání a likvidaci;

d) Poskytovatel je povinen chránit zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování;

e) Poskytovatel je povinen neposkytnout osobní údaje třetím osobám, nepoužít osobní údaje k jinému než dohodnutému účelu, nezneužít pro svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby a nenakládat s osobními údaji v rozporu s tímto článkem;

f) Poskytovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích získaných o zákaznících Uživatele. Osobní údaje nesmí využít pro osobní potřebu, nesmí je zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit. Tuto mlčenlivost se zavazují zachovat i po skončení platnosti a účinnosti Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci a jiné jimi pověřené osoby, jakož i případní externí spolupracovníci;

 


 

7.  Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Uživateli, jestliže podle názoru Poskytovatele jakýkoliv pokyn udělen Uživatelem porušuje zákon o ochraně osobních údajů, zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouvu, kterou je Slovenská republika vázána, které se týkají ochrany osobních údajů.

 


 

8.  Poskytovatel se zavazuje po skončení platnosti a účinnosti Smlouvy, na základě rozhodnutí Uživatele vymazat osobní údaje nebo vrátit osobní údaje Uživateli a vymazat existující kopie, které obsahují osobní údaje, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nepožaduje uchovávání těchto osobních údajů.

 

Zpracováno:
Dne 1.5.2022   v Brně

Dušan Hakl
ředitel

 

 

 • Servis a tech. podpora

  +420 603 443 454 

  kopako.servis@email.cz

  V pracovních dnech v čase od 8.30–16.30 hod.

 • Zákaznícká infolinka

  +420 603 767 883 

  obchod@haklcz.cz

  V pracovních dnech v čase od 7.30–15.00hod.

 • Dopravní a balné zdarma,

  platí pro nákup přes      E-shop při objednávce  nad 1000 Kč.

 • Zboží skladem

  expedujeme do 24 hod.

  při objednávkach zaslaných do 11.00 hod.

  v daném dni