Menu

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Definice pojmů

Kupní smlouva – kupní smlouva ve smyslu Občanského zákoníku, kde smluvními stranami jsou na jedné straně HAKL heating s.r.o. na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Spotřebitel – člověk, který oproti prodávajícímu při uzavírání smlouvy nejedná za účelem zisku v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu povolání.

Záruční list – písemní potvrzení o dohodnuté odpovědnosti za vady, které se vyskytnou do určené anebo dohodnuté doby od plnění, anebo o odpovědnosti podle přísnějších zásad.

Záruční doba – doba stanovená zákonem anebo určená prodávajícím, během které prodávající odpovídá za vady

Reklamace – uplatnění práva spotřebitele z odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu u prodávajícího

Vada výrobku – výrobek se považuje za vadný, pokud nezaručuje bezpečnost jeho použití, kterou je možno od něho odůvodněně očekávat zejména vzhledem k:
 • Prezentaci výrobku a informace o výrobku, které výrobce anebo dodavatel poskytnul anebo měl poskytnout
 • Předpokládaný způsob jeho použití a účel, na jaký může výrobek sloužit
 • Čas, kdy byl výrobek uvedený do oběhu
Výrobek se dále považuje za vadný, pokud nemá jakost a užitkové vlastnosti prodávajícím, výrobcem anebo jeho zástupcem popisované, anebo na základě nimi vykonané reklamy očekávané, popř. jakost a užitkové vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, pokud neodpovídá požadavkům, právním přepisům a neodpovídá účelu, který prodávající při použití výrobku uvádí anebo pro který se výrobek obvykle používá.

Ostatní vady – výrobek nebyl dodaný v určeném odpovídajícím množství, výrobek byl dodaný v jiném než množství požadovaném spotřebitelem, nesprávné údaje na dokladech k výrobku, dodání jiného než požadovaného výrobku.

Výrobek – každá hmotná věc, která byla vyrobená, vytěžená anebo jinak získaná, bez ohledu na stupeň jejího zpracování a která je určená na uvedení do oběhu. Za výrobek se považuje i hmotná věc, která je součástí anebo příslušenstvím jiné hmotné věci.
 

Všeobecná ustanovení

S cílem zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací uplatněných spotřebitelem jako kupujícím se vydává tento „Reklamační řád“. Reklamační řád upravuje postup při vyřizování reklamací u výrobků dodávaných společností HAKL heating s.r.o.
Tento reklamační řád se vztahuje jen na výrobky uvedené v nabídce HAKL heating s.r.o. Tento reklamační řád neupravuje prodej výrobků vyrobených na zakázku podle zvláštních požadavků spotřebitele a prodej poškozených a použitých výrobků.


Reklamační řád se vydává v následujícím znění
Článek I
Povinnosti prodávajícího při dodání výrobku
1. HAKL heating s.r.o. jako dodavatel výrobku je povinný dodat předmět koupi v kvalitě, která je v souladu se spotřebitelskou smlouvou, tj. že prodaný výrobek má jakost a užitkové vlastnosti prodávajícím, výrobcem anebo jeho zástupci popisované, anebo na základě nimi vykonané reklamy očekávané, popř. jakost a užitkové vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající při použití výrobku uvádí anebo pro který se výrobek obvykle používá.
 
Článek II
Odpovědnost prodávajícího
1. HAKL heating s.r.o. odpovídá za vady výrobku, které má předmět koupě při jeho převzetí spotřebitelem a spotřebitel je uplatní po dobu záruční doby. HAKL heating s.r.o. dále odpovídá za to, že předmět koupě má po dobu záruční doby dohodnuté vlastnosti a vlastnosti podle veškeré dokumentace, která byla anebo měla být použitá při výrobě předmětu koupě, stejně tak, jako že předmět koupě má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

2. HAKL heating s.r.o. dále odpovídá za ostatní vady. Spotřebitel je povinen všechny dodané výrobky prohlédnout co nejdříve po jeho dodání a zkontrolovat úplnost zásilky. Jakékoliv odchylky mezi dodanými výrobky a výrobky uvedenými na přiložených dokladech je spotřebitel povinen oznámit do 3 dnů od převzetí zásilky společnosti HAKL heating s.r.o. Po tomto termínu se dodávka výrobku považuje za úplnou.

3. Záruční doba na vady výrobků je 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí výrobku spotřebitelem, anebo přepravní službou a prodlužuje se přesně o dobu od uplatnění reklamace až do doby, než bude spotřebitel po skončení opravy povinný výrobek převzít. Pokud není reklamace vadného výrobku, za kterou HAKL heating s.r.o. odpovídá, uplatněná v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. Prodávající je povinný vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, stejně jako vykonání opravy a o době jejího trvání. Pokud byla reklamace vyřízená výměnou vadného výrobku za výrobek bez vad, plyne pro nový výrobek nová záruční doba znovu ode dne převzetí nového výrobku.

4. HAKL heating s.r.o. neodpovídá za vady výrobku, pokud:
a. Byla vada způsobena užíváním předmětu koupě v rozporu s dodaným záručním listem, návodem na obsluhu a návodem na montáž,
b. Vada vznikla neodbornou instalací, špatnou obsluhou anebo nedostatečnou údržbou, anebo jejich důsledkem,
c. Vada vznikla v důsledku opotřebení výrobku při jeho běžném užívání anebo v důsledku nadměrného užívání,
d. Vada byla zjevně způsobená úmyslným poškozením výrobku,
e. Vada vznikla živelnou pohromou anebo jejím následkem,
f. Vada vznikla při anebo následkem neodborné montáže anebo byla montáž vykonaná osobou, která nemá oprávnění k vykonání montáže předmětu koupě
Článek III
Uplatnění záruky za vady z výrobku v záruční dob
1. Pokud spotřebitel zjistí u zakoupeného výrobku vadu v záruční době, má právo tuto vadu reklamovat.

2. Spotřebitel je oprávněný uplatnit reklamaci buď ústně oznámením vady anebo písemně dopisem zaslaným na korespondenční adresu HAKL heating s.r.o.

3. Pokud je v záručním listě uvedený i jiný podnikatel určený na opravu, který je v místě pro spotřebitele bližším a spotřebitel nemíní od spotřebitelské smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny, uplatní spotřebitel právo na reklamaci u tohoto podnikatele. Seznam smluvním servisních partnerů tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu.

4. Na uplatnění reklamace musí spotřebitel předložit následovné:
a. Doklad o zakoupení výrobku (blok z registrační pokladny anebo fakturu v případě zaslání výrobku dobírkou anebo přepravní společností), jen v případě, pokud byly splněné podmínky na odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a spotřebitel požaduje vrácení kupní ceny
b. Řádně vyplněný záruční list potvrzený prodejnou, která výrobek předala a s uvedeným datem prodeje a sériovým číslem výrobku
c. Reklamovaný výrobek. Výrobek nemusí být v původním obalu.

5. Zaměstnanec reklamačního oddělení je povinný reklamaci při jejím převzetí řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. K přijeté reklamaci je povinný vystavit spotřebiteli doklad s uvedením data, kdy byla reklamace uplatněná, druh reklamovaného výrobku a způsob vyřízení reklamace. Tento doklad slouží zároveň jako doklad k jeho vyzvednutí. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle jak 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

6. Záruka na vady výrobku zaniká:
a. Mechanickým anebo elektrickým poškozením výrobku
b. Odstraněním výrobních štítků
c. Odstraněním anebo poškozením plomb anebo ochranných nálepek, pokud byl výrobek těmito při prodeji opatřen
d. Neschopností předložit záruční list anebo zjevně přepsaným anebo jinak upravovaným záručním listem

7. Způsob vyřízení reklamace:
a. Pokud jde o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo, aby byla tato bezplatně, včas a řádně odstraněná
b. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku, anebo pokud se vada týká jen součásti věci výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně výrobku anebo závažnosti vady, o čem rozhoduje vedoucí manažer obchodního úseku pro každý případ samostatně na základě odhadovaných nákladů.
c. HAK heating s.r.o. může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný výrobek za bezvadný, o čem rozhoduje vedoucí manažer obchodního úseku pro každý případ samostatně na základě odhadovaných nákladů.
d. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na výměnu výrobku anebo právo od kupní smlouvy odstoupit a HAKL heating s.r.o. mu je povinný vrátit zpět zaplacenou kupní cenu výrobku. Právo výběru možnosti má spotřebitel.
e. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku podle charakteru vady.
f. Pokud jde o odstranitelnou vadu, pokud však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě anebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat, má spotřebitel právo na výměnu výrobku anebo právo od spotřebitelské smlouvy odstoupit a HAKL heating s.r.o. mu je povinný vrátit zaplacenou kupní cenu výrobku. Právo výběru možnosti má spotřebitel.
g. Stejná práva jako při vadách, které není možno odstranit, má spotřebitel i v případě, pokud oprava vadného výrobku nebyla vykonaná ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace.

8. V případě, že si spotřebitel nevyzvednul výrobek po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), ačkoliv se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou na vyzvednutí výrobku, HAKL heating s.r.o. postupuje následovně:
 • Po uplynutí lhůty na vyzvednutí reklamace, která se spotřebiteli určila v předešlé výzvě anebo po uplynutí přiměřené lhůty, která nemůže být kratší jak 30 kalendářních dnů, zašle HAKL heating s.r.o. spotřebiteli druhou výzvu ve formě doporučeného dopisu s doručenkou, aby si výrobek na příslušné provozovně vyzvednul, a určí se mu na to přiměřená lhůta
 • V případě, že si spotřebitel ani po uplynutí této lhůty (lhůta se počítá od data doručení vyznačeného na doručence, anebo uložení na poště, pokud se zásilka vrátí) výrobek nevyzvedne, může HAKL heating s.r.o. výrobek prodat.
 • V případě, že by se po lhůtě na vyzvednutí objevil spotřebitel, který by žádal vydání svého výrobku, je nutné mu sdělit a prokázat, že byl 2x vyzvaný na vyzvednutí výrobku a z důvodu, že se k němu nepřihlásil, byl tento výrobek prodaný, protože HAKL heating s.r.o. nemůže nevyzvednuté výrobky dlouhodobě skladovat.
 • Poplatky za skladování se vybírat nebudou.
Článek IV
Vady výrobků po uplynutí záruční lhůty
1. Vady výrobků, kterým uplynula záruční lhůta, se považují za opravy

2. HAKL heating s.r.o. má vybudovanou síť smluvních partnerů, kteří vykonávají opravy výrobků, jejichž kontaktní údaje na požádání oznámí spotřebiteli.

3. Při přijetí výrobku na opravu vypíše pracovník přebírající opravu doklad potvrzující převzetí výrobku do opravy, v kterém uvede datum přijetí výrobku do opravy, typ výrobku, předpokládaný datum vyřízení opravy a předpokládanou cenu opravy.

4. Pokud se během opravy výrobku zjistí, že cena opravy přesáhne odhadovanou cenu o víc, než 10% kontaktuje zaměstnanec reklamačního oddělení zákazníka a v opravě pokračuje až po tom, pokud zákazník písemně anebo ústně zvýšení ceny odsouhlasí.
 

Údaje o společnosti

Název: HAKL heating s.r.o.
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 035 32 712
DIČ: CZ03532712

Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 90762
 


Tento reklamační řád je platný od 12. 10. 2015

 • Servis a tech. podpora

  +420 603 443 454 

  kopako.servis@email.cz

  V pracovních dnech v čase od 8.30–16.30 hod.

 • Zákaznícká infolinka

  +420 603 767 883 

  obchod@haklcz.cz

  V pracovních dnech v čase od 7.30–15.00hod.

 • Dopravní a balné zdarma,

  platí pro nákup přes      E-shop při objednávce  nad 1000 Kč.

 • Zboží skladem

  expedujeme do 24 hod.

  při objednávkach zaslaných do 11.00 hod.

  v daném dni